Amber Mater

Technician
Team Member

Short CV

2022 - presentResearch TechnicianVrije Universiteit Amsterdam, Complex Trait Genetics Lab  / Amsterdam UMC
2019-2022M.Sc. Biomolecular SciencesVrije Universiteit Amsterdam
2016-2019B.Sc. Bio-Pharmaceutical SciencesUniversity of Leiden

Contact info

Address:

VU University
De Boelelaan 1085, W&N Bldg, Rm G349
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

Telephone:

-

E-mail:a.mater@vu.nl